Klomp Finance Solutions (verder: KFS) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. KFS heeft daarom deze privacyverklaring opgesteld. Met deze privacyverklaring geeft KFS u inzicht hoe KFS in voorkomende situaties met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • alle diensten die worden aangeboden door KFS (daaronder mede begrepen cliëntenintake), en
 • elk gebruik van alle webpagina’s (inclusief internetportaal) onder de domeinnaam www.klompfs.nl en onder alle van deze domeinnaam overige gelieerde domeinnamen;

N.B. Daar waar in deze privacyverklaring een persoon met ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ wordt aangeduid, wordt tevens ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld.

Ten behoeve van de services en diensten die KFS aanbiedt verwerken wij privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. KFS acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 maart 2020.

Hoe krijgen wij uw gegevens?
Bij het afnemen van onze diensten of het gebruiken van onze services verkrijgen wij soms bepaalde gegevens over u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verkrijgen de persoonsgegevens die wij verwerken op een van de volgende manieren:

 • KFS verkrijgt de gegevens van haar opdrachtgever. Bijvoorbeeld: KFS verleent diensten aan haar opdrachtgevers. In het kader van die dienstverlening ontvangen wij in sommige gevallen persoonsgegevens van u.
 • U bezoekt onze website. Bijvoorbeeld: KFS plaatst cookies op uw computer voor optimale werking van onze website en voor een aantal services vragen wij u uw gegevens op te geven.

Waarvoor gebruikt KFS mijn persoonsgegevens?

Voor het uitvoeren van een opdracht voor onze opdrachtgevers (contractuele plicht)

Voor het kunnen uitvoeren van onderstaande diensten aan onze opdrachtgever verwerken wij persoonsgegevens. Indien op grond van de privacywetgeving voor de verwerking een verwerkersovereenkomst tussen opdrachtgever en KFS is vereist, wordt deze via artikel 17 van onze algemene voorwaarden afgesloten. Onze algemene voorwaarden kunt u downloaden op onze website. Hieronder beschrijven wij per dienst de welke persoonsgegevens wij in ieder geval kunnen verwerken.

Administratieverwerking

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Burgerservicenummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens

Salarisadministratie

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Financieel en fiscaal advies

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Partnergegevens
 • Kopie Identiteitsbewijs
 • Burgerservicenummer
 • Geboortedatum
 • Financiële gegevens
 • Pensioen- en verzekeringsgegevens

Voor het optimaliseren van uw websitebezoek

Op onze website hebben wij voor een aantal functionaliteiten uw persoonsgegevens nodig:

Bij bepaalde onderdelen van onze services moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze services kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal: Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven, wijzigen en informatie kunt achterlaten.

Een abonnement afsluiten: Via genoemde websites kunt u een betaalde abonnementen afsluiten. Voor dit doel vragen wij aan u de voor de betaling benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Reclame: Voor marketingdoeleinden kunnen wij u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Dit geschiedt per post, per email, via social media en per telefoon. Afmelden voor het toesturen van reclame kan via de link onderaan iedere e-mail die u van ons ontvangt of per e-mail op info@klompfs.com.

Contactformulier en nieuwsbrief: Wij bieden u via de genoemde websites de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij onze services aan u. In het geval deze partners (mede) gevestigd zijn buiten de EU, hebben wij strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen. Indien wij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht worden gesteld, kunnen wij uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden.

Cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze service voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze services vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een
  login token;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;

Bewaartermijnen
De in deze privacyverklaring beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de services aan u te verlenen of de opdracht voor de opdrachtgever uit te voeren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een contractuele of wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals bv. de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze service zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij laten u altijd binnen een maand weten wat wij met uw verzoek hebben gedaan.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast staat het u te allen tijde vrij om over uw klacht een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.